APC – Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) (voorheen: van de Nederlandse Antillen)

Het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen (APNA), voorheen het Curaçaosch Ambtenaren Pensioenfonds werd bij Koninklijk Besluit van 27 april 1936 opgericht. Het fonds werd per 1 januari 1937 operationeel. Aan de oprichting is een voorbereidingsperiode van 1930 tot 1936 voorafgegaan. De eilanden van de Nederlandse Antillen vormden toen nog een kolonie van Nederland met de benaming gebiedsdeel Curaçao.  In 1938 vond een naamswijziging plaats en werd het fonds aangeduid als Algemeen Curaçaosch Pensioenfonds (ACP). Het fonds had betrekking op alle ambtenaren en onderwijzers van het gebiedsdeel Curaçao.

In overeenstemming met de naamswijziging van het gebiedsdeel Curaçao in de Nederlandse Antillen in 1948 bij de invoering van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, diende ook de naam van het Fonds te worden veranderd. Bij beschikking van de minister van Overzeesche Gebiedsdelen van 18 februari 1949, werd de naam van het Fonds veranderd in Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen. Toen het Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen in 1937 operationeel werd, werd eenmalig een aanvangskapitaal van 452.471 gulden gestort. Het aantal actieve deelnemers lag toen op 710.

Het APNA is ingaande 1 januari 1998 verzelfstandigd, waardoor een nieuwe bestuurlijke structuur werd ingevoerd.

Op 10 oktober 2010 werd de laatste wijziging in de staatkundige structuur doorgevoerd en de BES-eilanden en St. Maarten kregen, van APNA afgesplitste, aparte fondsen. De naam APNA werd veranderd in Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) met tevens een nieuw logo.

Het hoogste orgaan van APC is het bestuur bestaande uit zeven leden: een onafhankelijke voorzitter die tevens lid is, drie werknemersbestuursleden (van wie één de gepensioneerden vertegenwoordigt) en drie werkgeversbestuursleden.

Het bestuur wordt in de uitvoering van zijn taken met betrekking tot het beleggen van het vermogen van het fonds bijgestaan door een beleggingscommissie bestaande uit externe beleggingsadviseurs. Voorts wordt het bestuur met betrekking tot aangelegenheden betreffende de financiële administratie, de financiële verslaggeving en de interne en externe controle bijgestaan door een auditcomité bestaande uit drie leden. Het fonds heeft ook een adviesraad inzake beoordeling van bezwaarschriften ter zake van pensioenbeslissingen, die het bestuur adviseert over te nemen besluiten naar aanleiding van ontvangen bezwaarschriften met betrekking tot pensioenbeslissingen.

De dagelijkse leiding van het fonds ligt bij de directie. De directie bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur. De directie wordt ondersteund door een managementteam bestaande uit vier managers.

Het APC verzorgt het pensioen van ongeveer 22.233 overheidsdienaren en gewezen overheidsdienaren, onder wie 10.522 gepensioneerden.

De dekkingsgraad van de APC Groep, bedraagt 104,6% ultimo 2020 (ultimo 2019: 103,4%).

Voor meer informatie zie: www.apc.cw of via info@apc.cw
Attestatie de vita sturen naar: adv@apc.cw, administratieve vragen: psd@apc.cw