SVB Curaçao – Sociale Verzekeringsbank Curaçao

De AOV staat voor Algemene Ouderdomsverzekering. Dit is een volksverzekering die garant staat voor het verschaffen van een basispensioen aan degenen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. De verzekering geldt voor iedereen, dus niet alleen voor werkgevers of werknemers, maar ook voor zelfstandigen, huisvrouwen, scholieren en studenten. De algemene verzekering is gegrond op het solidariteitsbeginsel, in die zin dat alle verzekerden die op Curaçao een inkomen genieten, de premie AOV moeten betalen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het aantal jaren dat de verzekerde persoon ingezetene is geweest van Curaçao vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Het pensioen wordt op aanvraag toegekend. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering ( P.B. 1960, no. 83)  uit.

Per 1 maart 2013 is deze Landsverordening op de volgende punten gewijzigd: 1. Pensioengerechtigde leeftijd wordt verhoogd van 60 naar 65; 2. AOV-pensioen zal niet automatisch met de gestegen kosten van levensonderhoud (inflatie) worden aangepast. Het AOV-pensioen zal slechts worden aangepast indien er sprake is van reële economische groei (nominale economische groei minus inflatie); 3. De totale AOV-premie wordt met 2% verhoogd, waardoor de totale premie 15% zal bedragen. Deze verhoging komt voor de rekening van de werkgever; 4. De premie-inkomensgrens wordt verhoogd tot Naf 100.000,00 per jaar, met dien verstande dat de verzekerde die een belastbaar inkomen geniet van meer dan Naf 100.000,00 per jaar, een extra premie van 1% over het bedrag dat boven de Naf 100.000,00 uitgaat, afdraagt.

Voor alle AOV-pensioengerechtigden en partnertoeslag-gerechtigden die na 1 januari 2017 geen ingezetenen zijn van Curaçao geldt dat het AOV-pensioen en het AWW-pensioen verlaagd wordt met 10% en er geen recht meer bestaat op de kerstgratificatie.
NB. Dit geldt niet voor niet-ingezetenen van het land Curaçao die
a) een pensioen ontvingen van het Land Nederlandse Antillen dan wel in de Nederlandse Antillen zonder lopende uitkering verzekerd waren voor een ouderdomspensioen;
b) onmiddellijk voorafgaand aan 10 oktober 2010 woonachtig waren in de Nederlandse Antillen;
c) op 29 juli 2016 woonachtig waren binnen het grondgebied van de voormalige Nederlandse Antillen en
d) daar woonachtig zijn gebleven.

De hoogte van het ouderdomspensioen is afhankelijk van bepaalde factoren zoals onder andere de periode die u ingeschreven bent/was in het Bevolkingsregister.

De Sociale Verzekeringsbank is belast met het afhandelen van aanvragen en uitkering van ouderdomspensioen. Om uw ouderdomspensioen te kunnen ontvangen op het moment dat u 65 jaar bent geworden, wordt aangeraden u persoonlijk zes (6) maanden voordat u 65 wordt, te melden bij de Sociale Verzekeringsbank, afdeling Pensioenen.

Voor meer informatie zie: http://svbcur.org/wetten/aov/ en via email: pensioenen@svbcur.org

Aanvraagformulier kunt u downloaden vanaf de pagina:  http://svbcur.org/wetten/aov/